· Ders başarı notu, ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem sonu sınavı puanlarının hesaba katılmasıyla tek bir not olarak verilir.

· Ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem sonu sınavı puanının hangi ağırlıklarla hesaba katılarak, ders başarı notunun hesaplanacağı dönem başında, dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere bildirilir.

· Öğrencinin ders başarı notu harflerle belirtilir.

· Ders başarı notlarının dörtlü sistemde katsayıları ve yüz puan üzerinden karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

BAŞARI NOTU KATSAYI PUANI
AA 4.00 90-100
BA 3.50 80-89
BB 3.00 70-79
CB 2.50 65-69
CC 2.00 60-64
DC 1.50 55-59
DD 1.00 50-54 
FD 0.50 40-49
FF 0.00 39-0
MU Muaf  
DE Derse Devam  
DZ (Devamsız) 0.00 0
GR (Sınava Girmedi) 0.00 0
G Geçti  
  Kaldı  

 

· Öğrencinin, yükümlü olduğu dersten başarılı sayılabilmesi için, yüksek lisans programlarında dönem başarı notu olarak AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini, doktora programlarında AA, BA, BB, CB notlarından birini alması gerekir.

· Derse devam şartını veya dersin diğer gereklerini yerine getirmediğinden dolayı dönem sonu sınavına girmeye hakkı olmayan öğrencilere DZ notu verilir.

· Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez; başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu derslerde başarılı olan öğrencilere G (Geçti), başarısız olan öğrencilere K (Kaldı) notu verilir.

· Mezuniyet için genel not ortalaması yüksek lisans için en az 2,50 ve doktora için en az 3,00 olmalıdır.

· Not Ortalamaları

· Not ortalaması öğrencinin akademik başarı düzeyini gösterir.

· Dönem not ortalaması, genel not ortalaması ve mezuniyet derecesi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Dönem Not Ortalaması (DNO), öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır. Dönem not ortalaması ilgili dönemi içerecek şekilde (K1*B1+K2*B2+K3*B3+...) / (K1+K2+K3+...) formülüne göre ve elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5’ten küçükse ikinci hane değişmez; beş veya beşten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır. Bu formüldeki K dersin kredisi veya AKTS kredisini; B dersin başarı notunun dörtlük sistemdeki katsayısını gösterir.

b) Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin ilgili dönem ile daha önceki aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel not ortalaması tüm dönemleri içerecek şekilde (K1*B1+K2*B2+K3*B3+...) / (K1+K2+K3+...) formülüne göre ve elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5’ten küçükse ikinci hane değişmez; beş veya beşten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır. Bu formüldeki K dersin kredisi veya AKTS kredisini; B dersin başarı notunun dörtlük sistemdeki katsayısını gösterir.

c) DNO ve GNO hesabı yapılırken sadece geçti (G) ve kaldı (K) notu verilen dersler hesaba katılmaz.

· Mezuniyet derecesi; mezun olan öğrencinin genel not ortalamasıdır